• 3-4 Years: Hita Shah, Varshaben Parekh, Kavita Shah, Seema Shah, Pankti Gala
  • 5-6 Years: Shefali Challani, Samixa Shah
  • 7-8 Years: Bhavna Nagda, Monica Peer, Hetal Shah
  • 9-10 Years: Prashant Parekh, Maulee Vadi, Paresha Shah, Ketaki Shah
  • 11-13 Years: Saumilbhai Shah and Kunjalbhai Shah
  • 14 & Up:  Preyasbhai Shah and Nikhilbhai Shah
  • Sutra Class: Revanti Gala, Saryu Mehta, Leena Shah, Swati Shah, Manisha Shah, Mayuri Sanghavi, Anitaben Shah, Somchandbhai Shah, Saloni Sanghavi.

Temple Hours

7:00 am – 9:00 pm

+1 856 438 0103

Contact Us

The Jain Sangh
3401 Cooper Ave.,
Pennsauken Twp, NJ 08109-3031
thejainsangh@outlook.com

The Jain Sangh © 2023. All Rights Reserved.