Chair/Co-Chair Telephone Active Members
Hareshbhai

Shah Kirtibhai Shah

Meena Shah

856-979-2724
302-740-9232
Girishbhai Sanghvi, Jayantbhai Lodaya, Deepak Nagda, Sachin Haria, Bhavin Shah, Rameshbhai Shah, Sweta Haria, Bhavna Nagda, Swati Shah

Temple Hours

7:00 am – 9:00 pm

+1 856 438 0103

Contact Us

The Jain Sangh
3401 Cooper Ave.,
Pennsauken Twp, NJ 08109-3031
thejainsangh@outlook.com

The Jain Sangh © 2023. All Rights Reserved.